VILNIAUS KRAŠTO AKIŲ LIGŲ GYDYTOJŲ ASOCIACIJA ĮREGISTRUOTA REGISTRŲ CENTRE 2011 02 15

ĮSTATAI

VILNIAUS KRAŠTO AKIŲ LIGŲ GYDYTOJŲ ASOCIACIJOS ĮSTATAI

1. Asociacijos pavadinimas
1.1. Asociacijos pavadinimas – Vilniaus krašto akių ligų gydytojų asociacija.

2. Asociacijos teisinė forma
2.1. Asociacijos teisinė forma – asociacija.

3. Asociacijos buveinės keitimo tvarka
3.1. Asociacijos buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

4. Asociacijos veiklos tikslai
4.1.Asociacijos veiklos tikslai:
4.1.1 atstovauti asociacijos narių interesus ir juos ginti bei padėti asociacijos nariams siekti profesinio tobulėjimo oftalmologijos srityje, gerinant oftalmologinę pagalbą žmonėms.
4.1.2. Savo tikslams pasiekti asociacija numato:
1) rengti susirinkimus oftalmologiniais bei organizaciniais klausimais;
2) organizuoti gydytojų oftalmologų mokslines – praktines konferencijas bei platinti jų medžiagą, talkininkauti Lietuvos oftalmologų ir kitoms oftalmologų draugijoms organizuojant gydytojų oftalmologų mokslines praktines konferencijas bei leidžiant jų medžiagą;
3) skatinti oftalmologinius mokslinius tyrimus;
4) platinti visuomenėje akių ligų profilaktikos žinias, pareikšti oficialią Draugijos poziciją aktualiais oftalmologiniais klausimais;
5) bendrauti su kitomis Lietuvos gydytojų draugijomis bei kitų šalių oftalmologų draugijomis;
6) rengti pasiūlymus Sveikatos apsaugos įstaigoms oftalmologinei pagalbai gerinti.
7) remti asociacijos narius, dalyvaujančius kvalifikacijos kėlimo kursuose bei respublikiniuose ir tarptautiniuose gydytojų oftalmologų renginiuose, mokslinėse praktinėse stažuotėse.
4.2. Asociacija turi teisę gauti paramą, labdarą ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių, nevyriausybinių organizacijų, fondų, fizinių asmenų.

5. Asociacijos narių teisės ir pareigos
5.1. Asociacijos narys turi teises ir pareigas:
5.1.1. dalyvauti ir balsuoti asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
5.1.2. naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;
5.1.3 susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją
apie jos veiklą;
5.1.4. bet kada išstoti iš asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai
ar kitaip asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
kitas teisės aktuose ir asociacijos įstatuose nustatytas teises.
5.2. Asociacijos narys privalo laikytis asociacijos įstatų.

6. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarka
6.1. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių dydis ir mokėjimo tvarka yra tvirtinama visuotinio
asociacijos narių susirinkimo sprendimu.

7. Naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš asociacijos tvarka bei sąlygos
7.1. Naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš asociacijos tvarka bei sąlygos yra nustatomi visuotinio asociacijos narių susirinkimo nutarimu.

8. Visuotinio asociacijos narių susirinkimo kompetencija, sušaukimo tvarka, sprendimų priėmimo tvarka
8. 1. Visuotinis narių susirinkimas:
8.1.1 keičia asociacijos įstatus, buveinę;
8.1.2 renka ir atšaukia asociacijos pirmininką;
8.1.3 renka ir atšaukia revizijos komisijos narius;
8.1.4 tvirtina asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;
8.1.5 priima sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
8.1.6 priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
8.1.7 nustato asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką, narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo tvarką;
8.1.8 sprendžia kitus Asociacijų įstatyme visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei tai nepriskirta kitų asociacijos organų kompetencijai.
8.2. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi asociacijos nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
8.5. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 asociacijos narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus 8.1.1 ir 8.1.5 punktuose nurodytus sprendimus, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis. 8.1. 1 ir 8.1.5 punktuose nurodytiems visuotinio narių susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų.
8.6. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, turi būti šaukiamas pakartotinis
visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo asociacijos narių.
8.7. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas asociacijos įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi asociacijos narys ar valdymo organas.
8.8. Asociacijos valdymo organų nariai, jeigu jie nėra asociacijos nariai, gali dalyvauti visuotiniame narių susirinkime be balso teisės.

9. Visuotinio asociacijos narių susirinkimas šaukimo tvarka ir sąlygos
9.1. Eilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas asociacijos pirmininko ne rečiau kaip 1 kartą per metus per keturis mėnesius po finansinių metų pabaigos.
9.2. Neeilinis susirinkimas šaukiamas, pareikalavus pirmininkui arba ne mažiau kaip 1/3 asociacijos narių.
9.3. Asociacijos pirmininkas ar kiti asmenysi, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį asociacijos narių susirinkimą, pateikia asociacijai informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio asociacijos narių susirinkimo sušaukimą parengti.
9.4. Pranešime apie visuotinio asociacijos narių susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:
1) asociacijos pavadinimas, buveinė ir kodas;
2) susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);
3) susirinkimo darbotvarkė;
4) visuotinio asociacijos narių susirinkimo sušaukimo iniciatoriai;
5) asociacijos organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį
akcininkų susirinkimą;
9.5. Pranešimas apie visuotinio asociacijos narių susirinkimo sušaukimą turi būti viešai
paskelbtas įstatuose nurodytame dienraštyje arba įteiktas kiekvienam asociacijos nariui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio asociacijos narių susirinkimo dienos.
9.6. Jei asociacijos pirmininkas nepriėmė sprendimo sušaukti visuotinį narių susirinkimą
per 10 dienų nuo paraiškos gavimo dienos, jis gali būti šaukiamas asociacijos narių, kuriems priklauso ne mažiau kaip 1/3 visų asociacijos narių balsų, sprendimu.
9.7. Visuotinio asociacijos narių susirinkimo sušaukimo iniciatoriai asociacijos
pirmininkui pateikia paraišką, kurioje turi būti nurodytos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai. Visuotinis asociacijos narių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 40 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Visuotinį asociacijos narių susirinkimą sušaukti neprivaloma, jei paraiška neatitinka visų šioje dalyje nustatytų reikalavimų ir nepateikti reikiami dokumentai arba siūlomi darbotvarkės klausimai neatitinka visuotinio asociacijos narių susirinkimo kompetencijos.
9.8. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, turi būti šaukiamas pakartotinis
visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo asociacijos narių.
9.9. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei
jis nebuvo sušauktas asociacijos įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi asociacijos narys ar asociacijos prezidentas.

10. Valdymo organai, jų kompetencija
10.1. Asociacijoje sudaromas vienasmenis valdymo organas – asociacijos pirmininkas.
10.2. Asociacijos pirmininkas renkamas visuotiniame akcininkų susirinkime slaptu balsavimu paprastąja balsu dauguma.
10.2. Asociacijos pirmininkas veikia asociacijos vardu, kai yra santykių su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius asociacijos vardu. Asociacijos pirmininkas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, asociacijos įstatais, visuotinio narių susirinkimo sprendimais bei pareigybės nuostatais.
10.3. Asociacijos pirmininką renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo
įgaliojimų laikotarpį, atlyginimą, tvirtina pareigybės nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas asociacijos visuotinis narių susirinkimas. Asociacijos pirmininkas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.
10.4. Su asociacijos pirmininku gali būti sudaroma darbo sutartis. Sutartį su asociacijos
pirmininku asociacijos vardu pasirašo asociacijos visuotinis narių susirinkimo įgaliotas narys. Su asociacijos pirmininku gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Asociacijos pirmininką išrinkusiam asociacijos visuotiniam narių susirinkimui priėmus sprendimą jį atšaukti, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama.
10.5. Darbo ginčai tarp asociacijos pirmininko ir asociacijos nagrinėjami teisme.
10.6. Asociacijos pirmininko kompetencija.
10.6.1. pirmininkas veikia asociacijos vardu, atstovauja ją teismuose, taip pat sudaro sandorius asociacijos vardu;
10.6.2. pirmininkas priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, rengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui asociacijos veiklos ataskaitą, skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą, sprendžia kitus Asociacijų įstatyme valdymo organui priskirtus ir šiems įstatams neprieštaraujančius klausimus;
10.6.3. pirmininkas priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus;
10.6.4. pirmininkas organizuoja asociacijos mokslines-praktines konferencijas, skirtas asociacijos narių kvalifikacijai kelti, o taip pat narių praktiniams ir moksliniams tyrimams pristatyti;
10.6.5. pirmininkas kiekvienais metais ne vėliau kaip iki gegužės mėn. 1 dienos turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų asociacijos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu asociacija turi sudaryti sąlygas asociacijos buveinėje ar kitais būdais susipažinti su šia ataskaita;
10.7. Asociacijos pirmininkas privalo saugoti asociacijos komercines (gamybines)
paslaptis, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.
10.8. Asociacijos pirmininkas atsako už:
10.8.1. asociacijos veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
10.8.2. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam narių susirinkimui įstatymų
nustatytais atvejais ar jų prašymu;
10.8.3. asociacijos dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
10.8.4. informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame dienraštyje;
10.8.5. informacijos pateikimą asociacijos nariams;
10.8.6. kitų įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat asociacijos įstatuose ir asociacijos
prezidento pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

11. Dokumentų ir kitos informacijos apie asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka
11.1. Dokumentų ir kitos informacijos apie asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka yra
nustatoma visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

12. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka, pagal kurią
skelbiama vieša informacija
12.1. Reorganizuojant asociaciją, apie parengtas reorganizavimo sąlygas turi būti paskelbta
visų reorganizavime dalyvaujančių asociacijų įstatuose nurodytuose leidiniuose tris kartus ne mažesniais kaip trisdešimties dienų intervalais arba paskelbta vieną kartą ne vėliau kaip prieš trisdešimt dienų iki visuotinio narių susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta priimti sprendimą dėl reorganizavimo, ir pranešta raštu visiems asociacijos kreditoriams.
12.2. Apie sprendimą pertvarkyti asociaciją turi būti paskelbta viešai teisės aktų nustatyta
tvarka laikraštyje “Lietuvos rytas” tris kartus ne mažesniais kaip trisdešimties dienų intervalais arba paskelbta vieną kartą ir pranešta visiems kreditoriams raštu.
12.3. Apie asociacijos likvidavimą turi būti paskelbta teisės aktų nustatyta tvarka laikraštyje
“Lietuvos rytas” tris kartus ne mažesniais kaip trisdešimties dienų intervalais arba paskelbta vieną kartą ir pranešta visiems asociacijos kreditoriams raštu.
12.4. Vieša informacija skelbiama laikraštyje “Lietuvos rytas”.

13. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka
13.1. Asociacijos pirmininkas priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų
veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus.

14. Asociacijos įstatų keitimo tvarka
14.1. Asociacijos įstatus turi teisę keisti visuotinis narių susirinkimas 2/3 balsų dauguma.
14.2. Asociacijos pakeistus įstatus pasirašo visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.
14.3. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre. Kartu su
įstatų pakeitimais asociacija juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų asociacijos įstatų tekstą (naują redakciją).

15. Lėšų ir pajamų naudojimo, taip pat asociacijos veiklos kontrolės tvarka
15.1. Asociacijos lėšas sudaro:
1) stojamasis įnašas ir nario mokestis;
2) pajamos iš asociacijos renginių;
3) pajamos iš leidybinės veiklos;
4) fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir fondų dovanotos ir paaukotos lėšos bei turtas;
5) nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos ir paaukotos lėšos bei turtas;
6) kreditų įstaigų palūkanos už saugomas asociacijos lėšas;
7) kitos teisėtai gautos lėšos.
15.2. Asociacijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir
lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti asociacijos įstatuose nustatytus veiklos tikslus (įskaitant ir labdaros, ir paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą).
15.3. Net ir šio straipsnio 15.2 dalyje nurodytais tikslais asociacijai draudžiama:
15.3.1 neatlygintinai perduoti asociacijos turtą nuosavybėn asociacijos nariui, asociacijos valdybos nariui, asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą;
15.3.2 mokėti asociacijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos asociacijos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;
15.3.3 asociacijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą
pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti tos asociacijos ir (ar) jos valdybos nariams, asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;
15.3.4 suteikti paskolas, įkeisti asociacijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas
asociacijos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;
15.3.5 skolintis pinigų iš asociacijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas.
Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;
15.3.6 skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;
15.3.7 pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu
būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
15.3.8 parduoti asociacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu
būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
15.4. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir
kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu asociacijos įstatuose yra nustatyta, tikslams.
15.5. Asociacijos lėšų ir pajamų naudojimo, asociacijos veiklos kontrolę vykdo Revizijos komisija.
15.6. Revizijos komisija renkama visuotiniame narių susirinkime iš 3 asmenų ketveriems metams slaptu balsavimu.
15.7. Revizijos komisija tikrina administracinę ir finansinę veiklą, pateikia išvadas ir pasiūlymus. Revizijos komisija atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui.

16. Asociacijos pertvarkymas ir pabaiga
16.1. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
16.2. Vienu metu asociacija negali būti ir reorganizuojama, ir pertvarkoma.
16.3. Jeigu asociacijoje liko mažiau negu trys nariai, per trisdešimt dienų apie tokį narių sumažėjimą asociacija turi pranešti juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.
16.4. Likęs asociacijos turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir asociacijos narių reikalavimus dėl asociacijos turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki asociacijos išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato visuotinis narių susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti asociaciją.

17. Asociacijos tarptautiniai ryšiai
17.1. Asociacija visuotinio narių susirinkimo sprendimu gali įstoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Konstitucijai, šiam ar kitiems įstatymams. Įstojimo į tarptautines organizacijas tvarką nustato asociacijos narių susirinkimas.

18. Asociacijos įstatų pasirašymo data
18.1. Asociacijos įstatai pasirašomi 2011 m. vasario 02 d.

Steigiamojo susirinkimo įgaliotas asmuo – ANDRIUS RUZGYS

© 2019